Pályázat Vasi Szemle főszerkesztő beosztás betöltésére 2023. február 17.

Pályázati felhívás a Vasi Szemle periodika főszerkesztő beosztás betöltésére

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 
A Savaria Múzeum pályázatot hirdet a Vasi Szemle periodika főszerkesztő beosztás betöltésére.
 
A munkáltató neve: Savaria Múzeum
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Csapláros Andrea
A munkáltatói jogkör gyakorlójának munkaköre: múzeumigazgató
A munkáltató címe: 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
   
Munkakör megnevezése: főszerkesztő
Vezetői megbízás szintje: vezető
A munkakör szervezeti egysége: Vasi Szemle
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. április 1.
A határozott idejű jogviszony időtartama: 2023. április 1-től 2024. december 31-ig
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Vasi Szemle periodika főszerkesztése
Illetmény és juttatások: A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra
Pályázati feltételek: A Kult.tv. 94.§ (1) bekezdésében, valamint a Rendelet 3. § (1) bekezdésében, a 4.§ (1) bekezdésében és az 1. mellékletében meghatározottak szerint:
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • felsőfokú iskolai végzettség;
 • Vas vármegyei kötődés, a vármegye történelmi, helytörténeti viszonyainak ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • főszerkesztői koncepció az elnyert NKA pályázat alapján (lásd 1. számú melléklet);
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata;
 • szakmai és vezetői gyakorlatot bizonyító igazolás;
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat keretében a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és pályázatának tartalmát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik
A pályázat beérkezésének határideje: 2023. március 8., déli 12 óra
A pályázat benyújtásának módja:
 • Postai úton az alábbi címre: Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Vasi Szemle főszerkesztői pályázat”!
 • Személyesen: Savaria Múzeum titkársága, 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
 
A pályázattal kapcsolatosan további információt a Savaria Múzeum Titkársága nyújt a 94/313-736-os telefonszámon.
A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhetik. Az intézményről általános információ a www.savariamuseum.hu honlapon érhető el.
 
A pályázati felhívás közzétételének helye és ideje:  
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A pályázat elbírálására a Rendelet előírásai az irányadóak. A pályázatokról a Savaria Múzeum igazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2023. március 22-ig.
A pályázók a meghallgatás időpontjáról a meghallgatást megelőzően elektronikusan értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a meghallgatást követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
Szombathely, 2023. február 17.
 
 
Csapláros Andrea
múzeumigazgató

 
 
 1. számú melléklet:
 
 1. A VASI SZEMLE 3 ÉVRE VONATKOZÓ SZAKMAI TARTALMI PROJEKTTERVE-KONCEPCIÓJA:
 
 • A példányszám szinten tartása.
A pályázati kiírásban szereplő években (2022, 2023, 2024) a példányszám nem változik.
 • Tematikus pályázatok kiírása.
A pályázati időszak alatt három tematikus, egyéni pályázatot hirdetünk a gimnáziumok és középiskolások 14–18 éves tanulói számára.
2022-ben IV. Károly magyar király halálának 100. évfordulójához kapcsolódik a kiírás, a választható altémák megadásával: IV. Károly katonai pályafutása; Visszatérési kísérlet vagy királypuccs?; IV. Károly a helyi sajtó tükrében.
2023-ban a pályázati téma: Invazív fajok megjelenése lakóhelyem környékén. Feladat: a kiválasztott faj megnevezése, rövid leírása, megjelenésének dokumentálása a helyi sajtó anyagának felhasználásával és/vagy saját készítésű felvételekkel.
2024-ben a pályázati téma a 75. éve elhunyt Márkus Emília színésznőre kíván fókuszálni. Altémák: A szombathelyi, Fő tér 25. sz. ház – ahol gyermekkorát töltötte – leírása, bemutatása archív fotók, képeslapok, saját felvételek alapján; Szombathelyi fellépéseinek ismertetése; A színészlegenda életrajza.
A pályázatokat minden év április elején írjuk ki. A pályázati felhívásokat a megye és Szombathely város középfokú oktatási intézményeihez juttatjuk el a választható témák, a szakirodalmi tájékoztató, a jelentkezési határidő (május 30.), a pályamű kritériumai (max. 10 oldalas, illusztrációkkal ellátott dolgozat készítése), leadási határidő (július 30.) és a jutalmazás megadásával.
A beérkezett pályázatokat a szerkesztőbizottság tagjaiból és külsős szakemberek álló négyfős testület bírálja el. Az első három helyezett jutalomban részesül, a legjobb pályaművet – a szerző bemutatásával – a folyóirat adott évi 3. vagy 4. számában közöljük.
 • Közvetlen, újítást jelentő közönségkapcsolati módszerek, alkalmak, események megrendezése és dokumentálása.
A hagyományosnak mondható író-olvasó találkozók, számbemutatók mellett a közönségkapcsolatok terén is új fejezetet nyitunk. Ennek jegyében azt tervezzük, hogy a „testvérlapokkal” – Életünk, Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények – olyan műhelybeszélgetéseket szervezünk, ahol a lapok bemutatkoznak a másik periodika olvasótábora előtt, ismertetik munkájukat, terveiket.
 • Új, fiatal szerzők bevonását, ezáltal a lap szellemi holdudvarának a frissítését szolgáló módszer(ek) bevezetése.
A szerzői gárda fiatalítása érdekében fokozott figyelmet fordítunk az egyetemi diplomamunkát készítő, doktori cselekményben résztvevő és pályakezdő kutatók publikációs gyakorlatának kialakításában. Ennek érdekében, együttműködve az ELTE Savaria Egyetemi Központ oktatási egységeivel, évente két alkalommal kínálunk programot. Az első találkozón moderátor irányításával, kötetlen beszélgetés keretében a folyóirat képviselője (főszerkesztő vagy szerkesztőbizottsági tag) szól az aktuális számról, illetve a következő számok tematikájáról. A beszélgetés másik résztvevőjeként egy szerzőt kérünk fel, aki az adott számban megjelent tanulmányát ismertetné, részletezve a kutatási-módszertani problémákat. Az évi második összejövetel már egy-egy közgyűjteményben – könyvtár, múzeum, levéltár – zajlik. Itt az intézmény egyik dolgozója vezetésével a jövőbeni szerzők tájékoztatást kapnak a kutatási lehetőségekről, a hagyományos és nem hagyományos gyűjteményekről, a különböző adatbázisok használatáról.
 • Aktív, dokumentált online jelenlét.
A folyóirat aktív online jelenlétét a Vasi Szemle facebook felületén érjük el. A facebook-csoport információval történő ellátása érdekében első lépésként a megjelenés előtt álló szám tartalomjegyzékét rakjuk fel. A megjelenést követően az egyes tanulmányok rezüméi jelennek meg, majd az egyes számbemutatókról, a különböző rendezvényekről szóló rövid beszámolók. Ezen a felületen értesítjük a közönséget a folyóiratot érintő eseményekről, hírekről. Ide kerülnek fel a meghívók, a pályázati felhívások. A felület lehetőséget biztosít a visszacsatolásra is, a tagok kifejthetik véleményüket, kritikai megjegyzéseket tehetnek, javaslataikkal segíthetik a periodika munkáját.
 
2023. 1., 2., 3., 4. SZÁM
 
A folyóirat 2023-ban is a hagyományos, rovatos formában közli a szerzők lábjegyzetekkel és illusztrációkkal ellátott tanulmányait. Ebben az évben az „Évforduló” rovatban – többek között – A Dunántúli Kerületi Tábla – székhelye: Kőszeg – létrehozásának 200. évfordulójára (1723), illetve a Vasi Szemle alapításának 90. évfordulójára (1933. március) emlékezünk. „A múltnak kútja” rovat a történelem és segédtudományai körébe tartozó, új kutatási eredményeket felvonultató, hosszabb közleményeknek ad helyet. „A természet rendje” rovat a természettudományok területéről közöl írásokat, kiemelten foglalkozva az ember és környezete együttélésére, illetve az ebből fakadó problémákra. A „Magyar nyugat” speciális, a földrajzi– történelmi terület által meghatározott témákra összpontosít, mint például a nemzetiségi kérdés, a határhelyzet vagy az Őrség. A „Műhely”-ben a kisebb terjedelmű, elméleti megközelítésű írások mellett az alkotóközösségek, illetve az egyéni életutak kerülnek bemutatásra. A „Könyvszemle” a helyi szerzők, vagy helyi vonatkozású kiadványok értékelő recenzeálására vállalkozik. A bő termésből elsősorban azokat emeli ki, amelyek új információkat, kutatási módszereket tartalmaznak. A „Krónika” rovat a fontosabb tudományos konferenciákról, rendezvényekről számol be. A „Szerzőink” rovat az adott számban publikáló személyek legfontosabb adatait – születési év, foglalkozás, beosztás, munkahely/lakóhely – közli.
 
 
2024. 1., 2., 3., 4. SZÁM
A folyóirat 2024-ben is a hagyományos, rovatos formában közli a szerzők lábjegyzetekkel és illusztrációkkal ellátott tanulmányait. Ebben az évben az „Évforduló” rovatban – többek között – Hollán Ernő születésének 100. évfordulója (1824. január 13.) és Márkus Emília halálának 75. évfordulója (1949. december 24.) emlékezünk. „A múltnak kútja” rovat a történelem és segédtudományai körébe tartozó, új kutatási eredményeket felvonultató, hosszabb közleményeknek ad helyet. „A természet rendje” rovat a természettudományok területéről közöl írásokat, kiemelten foglalkozva az ember és környezete együttélésére, illetve az ebből fakadó problémákra. A „Magyar nyugat” speciális, a földrajzi– történelmi terület által meghatározott témákra összpontosít, mint például a nemzetiségi kérdés, a határhelyzet vagy az Őrség. A „Műhely”-ben a kisebb terjedelmű, elméleti megközelítésű írások mellett az alkotóközösségek, illetve az egyéni életutak kerülnek bemutatásra. A „Könyvszemle” a helyi szerzők, vagy helyi vonatkozású kiadványok értékelő recenzeálására vállalkozik. A bő termésből elsősorban azokat emeli ki, amelyek új információkat, kutatási módszereket tartalmaznak. A „Krónika” rovat a fontosabb tudományos konferenciákról, rendezvényekről számol be. A „Szerzőink” rovat az adott számban publikáló személyek legfontosabb adatait – születési év, foglalkozás, beosztás, munkahely/lakóhely – közli.